wz

Tachov    obyvatel - 2005

město:     znak: 


tachov.TC.jpg (74912 bytes)

Starší kresby:

tachov4.TC.jpg (32461 bytes)

 

tachov3.TC.jpg (29103 bytes)

 

tachov2.TC.jpg (35459 bytes)

 

tachov5.TC.jpg (29798 bytes)