wz

vermov     obyvatel - 2005

msto:     znak:     PP:


svermov.KL.jpg (34924 bytes)

Star kresby: