wz

Ostrava - Svinov     4.536 obyvatel - 2005

msto:     znak:     PP:


ostravasvinov.OV.jpg (30155 bytes)

Star kresby: