wz

Ostrava - Pustkovec     1.115 obyvatel - 2005

msto:     znak:     PP:


ostravapustkovec.OV.jpg (28395 bytes)

Star kresby: