wz

Stonaĝov obyvatel - 2005  
mìstys:     znak:


stonarovJI.jpg (35288 bytes)