wz

Bohdalov   obyvatel - 2005  
město:     znak: 4. 6. 1998


bohdalov2.ZR.jpg (26325 bytes)

Starší kresby:

bohdalov.ZR.jpg (24761 bytes)